Ovaj vebsajt koristi kolačiće* da vam osigura najbolje iskustvo na našem vebsajtu.
* isključivo funkcionalne, mi ne sakupljamo (i ne delimo) niti jednu informaciju o vamaU redu!


FemPlatz

Teme

#StopFemicide

Interaktivna mapa femicida u Albaniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, i Srbiji. Prikupljamo slučajeve femicida u ove četiri zemlje, koji su se dogodili od 2020. godine do danas. Podaci su prikupljeni iz medija, a neki slučajevi su provereni i sa zvaničnim institucijama i izveštajima drugih organizacija. Mapa treba da nam pomogne da bolje razumemo femicid i da služi kao podsetnik da je potrebno uraditi više na sprečavanju i eliminaciji femicida. Takođe, predstavlja model po kojem bi nadležne institucije ili buduće telo za praćenje femicida moglo da predstavi podatke na transparentan, sistematizovan i pristupačan način. Rezultati istraživanja i publikacije o karakteristikama i uzrocima femicida: ● Rezultati prvog interdisciplinarnog istraživanja femicida u Srbiji – Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, monografija 1, čije su autorke prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker (Pančevo, 2019), a koja obuhvata pregled zakonodavnog okvira i analizu sudske prakse. ● Analiza kapaciteta institucija važnih za sprečavanja i zaštitu od nasilja u sprečavanju femicida i Model za prikupljanje podataka o femicidu predstavljeni su u publikaciji Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, monografija 2, čije su autorke prof. dr Nevena Petrušić, dr Natalija Žunić, dr Vida Vilić (Pančevo, 2019). ● Objedinjeni rezultati istraživanja sudske prakse u procesuiranju femicida i pokušaja femicida predstavljeni su u publikaciji Pokušaj femicida i femicid u Srbiji: sprečavanje i procesuiranje, autorke prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić i prof. dr Nevena Petrušić (Pančevo i Niš, 2021). ● Nasilje u porodici i zloupotreba vatrenog oružja, autorke dr Slobodanka Konstantinović Vilić, dr Nevena Petrušić, dr Natalija Žunić, dr Kosana Beker, 2021, UNDP Srbija. Analizirana je praksa institucija krivičnopravnog sistema u odgovoru na nasilje u porodici počinjeno zloupotrebom vatrenog oružja, a obuhvaćeni su svi slučajevi nasilja u porodici, femicida i pokušaja femicida povezani sa zloupotrebom vatrenog oružja, povodom kojih su pravnosnažno okončani krivični postupci u periodu od 1. juna 2017. do 31. decembra 2019. godine. Ovo istraživanje podržao je UNDP Srbija. ● Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini (2017-2021), urednice dr Kosana Beker i Dalida Tanović, autori/ke prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, dr sc Ljiljana Filipović, Obren Bužanin, Srđan Nedić, The AIRE Centre, 2022. Ovo istraživanje realizovao je AIRE Center, a organizacija FemPlatz je bila partner na istraživanju. ● Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Crnoj Gori, urednica dr Kosana Beker, autorski tim: Nataša Međedović, Nada Koprivica, Jovana Perućica, Sanja Čađenović, Daliborka Knežević, Ivana Pejović i Ljiljana Pejović; stručne saradnice: dr Slobodanka Konstantinović Vilić, dr Nevena Petrušić i dr Kosana Beker. Istraživanje o institucionalnom i društvenom odgovoru na femicid u Crnoj Gori treba da doprinese boljem razumevanju ove pojave, planiranju daljih koraka u borbi protiv femicida, okupljanju različitih aktera i stvaranju uslova za multisektorsku saradnju u iskorenjivanju femicida na sistematskom nivou. ● Publikacija „Femicid u Severnoj Makedoniji: stanje, pravni okvir, sudska praksa“ za period od 2018. do 2022. godine donosi analizu pravnog okvira krivičnog dela ubistva u Severnoj Makedoniji i analizu sudske prakse u slučajevima femicida. Autorke su Nataša Gaber Damjanovska i Gabriela Gajdova. Urednica analize je dr Kosana Beker, a izdavač AIRE centar. ● Regionalni izveštaj „Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: pravni okvir i sudska praksa“ je skraćena i adaptirana verzija nacionalnih istraživanja o femicidu koja su sprovedena u svim zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji) u poslednje tri godine. U izveštaju je predstavljeno stanje u oblasti odgovora pravosuđa na femicid, kroz kratak pregled krivičnog zakonodavstva na nacionalnom nivou, po dve studije slučaja za svaku zemlju, kao i preporuke za unapređenje odgovora pravosuđa na femicid, a koje su primenjive u svakoj zemlji. ● Publikacija „Postupanje u slučajevima femicida – priručnik za pravosuđe“ nakon sprovedenih nacionalnih istraživanja o femicidu u svim zemljama Zapadnog Balkana, sadrži značajne informacije za pravosudne organe koje se odnose na kvalifikaciju dela, omeravanje kazne, preporuke za zaštitu prava žrtava pokušaja femicida u krivičnim postupcima. Autorke su dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, dr Nevena Petrušić i dr Kosana Beker, a izdavač AIRE centar. ● Istraživanje „Femicid u Republici Kosovo: pravni okvir i sudska praksa“, obuhvata period od 2018-2022. godine i sadrži pravni okvir, statistike, sudsku praksu predstavljenu kroz studije slučaja, ključne nalaze i preporuke. Autorke su Selvete Gërxhaliu-Krasniqi i Gresa Caka-Nimani, a urednica dr Kosana Beker. Istraživanje je dostupno u originalnoj verziji na engleskom jeziku, a izdavač je AIRE centar. Na osnovu rezultata istraživanja, podnet je prilog Specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija za nasilje prema ženama. Naš rad u regionu predstavljen je u globalnom godišnjem izveštaju o rodno zasnovanim ubistvima žena u 2021. godini – Unapređenje podataka za unapređenje odgovora, koji objavljuju UNODC i UN Women. Preporuke i prvi koraci ka sprečavanju femicida: 1. Definisanje i inkriminacija femicida kao posebnog krivičnog dela o čemu je pisala Kosana Beker u ovom tekstu. 2. Uspostavljanje jedinstvene i centralizovane baze podataka o nasilju prema ženama i femicidu. 3. Uspostavljanje nezavisnog tela za praćenje femicida – Femicide watch. Predlog za formiranje Nezavisnog tela za praćenje femicida možete pročitati ovde. Na osnovu rezultata istraživanja, uporedne prakse, kao i rada sa zaposlenima u ustanovama nadležnim za sprečavanje i zaštitu od nasilja, FemPlatz i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju uputili su pismo svim nadležnim institucijama 2020. godine da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti da spreče femicide u Srbiji. Takođe, 2022. godine uputile smo pismo svim narodnim poslanicama i poslanicima Narodne skupštine Srbije da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti za uspostavljanje tela za praćenje femicida (Femicide watch). Zastupanje za uspostavljanje nezavisnog tela za praćenje femicida je važan deo našeg rada, a njegovo uspostavljanje propisano je i u Strategiji za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021-2025. Radnoj grupi Ministarstva pravde za rad na izmenama Krivičnog zakonika, FemPlatz je zajedno sa Ženskim istraživačkim centarom za edukaciju i komunikaciju i feminističkim kolektivom Ženska solidarnost uputio dopis u aprilu 2023. sa predlogom za dopunu Krivičnog zakonika, koja se odnosi na inkriminaciju femicida kao posebnog krivičnog dela. Kompletan dopis možete pročitati ovde. Zajedno sa grupom organizacija civilnog društva i neformalnim kolektivima uputili smo pojedinim narodnim poslanicima i poslanicama pitanja koje mogu da postave na sednici Narodne skupštine, a na koje ne uspevamo da dobijemo odgovore od nadležnih institucija. Prvenstveno smo želele da dobijemo odgovore na pitanja u vezi sa uspostavljanjem ili jačanjem mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama, sprečavanje femicida, primenu zakona u ovoj oblasti i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima. Sva pitanja možete pročitati na linku. Upućen je dopis Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova da organizuje javno slušanje; pripremljen je predlog poslaničkih pitanja za članove Vlade Republike Srbije, upućena molba organizatorima protesta Srbija protiv nasilja da se u njihove, uvrste i zahtevi za sprovođenje konkretnih mera za iskorenjivanje nasilja prema ženama i femicida u Srbiji. Pored toga, FemPlatz je uključio građanke i građane u proces zagovaranja. Preko društvenih mreža smo predložile da se pridruže zahtevima za sprečavanje femicida, upute dopise relevantnim institucijama i na taj način pokažu da rešavanje ovog pitanja ima široku podršku. U aprilu mesecu je u Ženevi predstavljen alternativni UPR izveštaj za Srbiju. Nakon toga dobijene su preporuke od kojih se u pet eksplicitno pominje femicid. Mediji su u manjoj meri zainteresovani za pitanja koja se tiču femicida i uglavnom se ponavljaju i/ili recikliraju ranije date izjave. Neformalna mreža #zajedno protiv femicida, koju čini 16 organizacija civilnog društva, formirana je u martu mesecu 2023. godine. Cilj je pokretanje zagovaračkih aktivnosti za uspostavljanje tela za praćenje femicida, uvođenje femicida u Krivični zakon kao posebnog krivičnog dela, pokretanje inicijative za bolje regulisanje procene rizika od femicida i pozivanje na odgovornost institucija sistema i ustanova na lokalnom nivou u proceni rizika, sprečavanju i procesuiranju femicida u Srbiji. U oktobru mesecu je realizovan sastanak na kom su dogovoreni naredni koraci u zagovaranju. Prvi Regionalni online forum je organizovan u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama kao podsetnik na Montrealski masakr i kao podrška međunarodnim inicijativa da se ovaj datum proglasi za Međunarodni dan borbe protiv femicida. Drugi regionalni forum će biti realizovan sledeće godine uživo u Beogradu, a planiramo da naredne forume organizujemo jednom godišnje u zemljama Zapadnog Balkana. Prikazi projekata i akcija drugih organizacija širom sveta, analize femicida, intervjui, prikazi sudskih presuda u Srbiji, medijsko izveštavanje i drugi interesantni tekstovi na temu femicida objavljeni su u elektronskim biltenima „Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ čija je urednica dr Vida Vilić. Ne propustite ni jedan broj: #1, #2, #3, #4, #5, #6. Za bolje razumevanje karakteristika i dinamike femicida, pripremili smo različite interesantne i važne tekstove: 1. Sprečavanje femicida – hitna reakcija: saopštenje koje je potpisalo preko 70 organizacija, mreža i pojedinki za zahtevom da nadležne institucije hitno reaguju na slučajeve femicida i obaveste javnost o daljim koracima i planovima za sprečavanje femicida. 2. Femicid i centri za socijalni rad: Slobodna procena na putu u grob, autorke Jovane Gligorijević. 3. Femicid i samoubistvo ubice: Pokušaji šekspirizacije zločina, autorke Jovane Gligorijević. 4. Femicid u Crnoj Gori: Ne zna se broj ubijenih žena, autorke Jovane Gligorijević. 5. Mediji i femicid: Crvene cipele u crnoj hronici, autorke Jovane Gligorijević. 6. Femicid u Albaniji: Broj ubijenih žena isti kao broj žrtava u mafijaškim obračunima, autorke Jovane Gligorijević. 7. Zloupotreba vatrenog oružja, autorke Kosane Beker. Određene programe na sprečavanju i eliminaciji femicida realizujemo u okviru UN Women regionalnog programa "Implementing Norms, Changing Minds" koji finansira Evropska unija, a koji za cilj ima zaustavljanje nasilja prema ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Sadržaj je isključiva odgovornost organizacije FemPlatz i ne odražava stavove Evropske unije, UN Women ili članica Ujedinjenih nacija.

 

Mapa femicida

Novosti

Novosti

Događaji

Društvene mreže