Ovaj vebsajt koristi kolačiće da vam osigura najbolje iskustvo na našem vebsajtu.Razumem!

FemPlatz

Teme

Monografije: Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji

U monografijama predstavljamo rezultate prvog interdisciplinarnog istraživanja femicida u Srbiji, koje je sprovedeno radi otkrivanja karakteristika femicida i ocene društvenog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovano ubistvo žena. Istraživanje se sastoji iz nekoliko povezanih segmenata: analiza sudskih presuda prikupljenih od viših sudova u Srbiji, deset studija slučajeva partnerskog femicida i dubinske intervjue sa počiniocima femicida, prikupljanje i analiza podataka o kapacitetima i delovanju institucija sistema na lokalnom nivou (centar za socijalni rad, policija, tužilaštvo, različiti pružaoci usluga) u vezi sa sprečavanjem i pružanjem zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja, intervjui sa profesionalcima/kama zaposlenim u institucijama sistema i kod pružalaca usluga radi sticanja uvida u razumevanje nasilja prema ženama, uključujući i razumevanje femicida i kritičko sagledavanje trenutnog stanja i slabosti u prikupljanju i dostupnosti podataka o femicidu. Uvidi ostvareni istraživanjem femicida mogu biti korišćeni u planiranju preventivnih mera i aktivnosti, pripremi obuka za relevantne aktere, kao i u kampanjama za podizanje svesti javnosti o problemu femicida i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama. Femicid je rodno zasnovano ubistvo, ubistvo žene zato što je žena - mizogino ubijanje žena koje vrše muškarci, motivisano mržnjom prema ženama, prezirom, kao i osećanjem vlasništva i nadmoći. Zbog toga je veoma važno da se femicid izdvoji od drugih oblika ubistava i sprečava na osnovu posebnih mera i strategija. Neophodno je uspostaviti jedinstvenu definiciju femicida i inkriminisati femicid kao posebno krivično delo protiv života i tela žene. Preuzmite monografiju 1: Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji čije su autorke prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić, prof. dr Nevena Petrušić, Kosana Beker. Preuzmite monografiju 2: Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji čije su autorke prof. dr Nevena Petrušić, doc. dr Natalija Žunić, dr Vida Vilić. Publikacije su nastale u okviru projekta „Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ koji realizuju Kuća rodnih znanja i politika, udruženje građanki FemPlatz, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju. Projekat podržava UN Women u Srbiji u okviru regionalnog programa „Zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti“ koji finansira Evropska unija. Sadržaj publikacije predstavlja odgovornost partnerskih organizacija i ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije i UN Women.

 

Novosti

Novosti

Događaji

Društvene mreže